adwokat Michał Bańkowski & Partnerzy

RZETELNOŚĆ
ROZWAGA
PROFESJONALIZM

O KANCELARII

Młody i kreatywny zespół Kancelarii z wieloma sukcesami reprezentuje Klientów indywidualnych i korporacyjnych w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych oraz administracyjnych. Działamy w oparciu o realia rynkowe mogąc wypracować kompromis i sposób rozwiązania problemu bez udziału sądów co znacznie obniża koszty reprezentacji. Naszym celem jest zapewnienie Klientom pełnego bezpieczeństwa prawnego zarówno w ramach bieżącej obsługi działalności gospodarczej jak również postępowań sądowych i administracyjnych. Specjalizujemy się w prawie karnym i możemy wesprzeć na każdym etapie rozwoju sprawy. Zapraszamy do spotkania w naszej Kancelarii zlokalizowanej na starym Powiślu w Warszawie.

PRAWO KARNE

PRAWO KARNE
PRAWO KARNE – SKARBOWE
PRAWO KARNE – GOSPODARCZE

W ramach praktyki prawa karnego zapewniamy Państwu obsługę prawną w następujących obszarach:

● Natychmiastowych interwencji w przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby – w razie potrzeby również w warunkach nocnych, święta i w dni wolne od pracy;

● Obrony w sprawach rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

● Obrony aresztowanych, w tym w szczególności w zakresie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania lub zmianę na nieizolacyjne środki zapobiegawcze, wniosków o udzielenie zgody na widzenie z członkami rodziny i innymi osobami najbliższymi, obrony w trakcie posiedzeń w sprawie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na dalszy okres;

● Wstępnych konsultacji i doradztwa z zakresu prawa karnego;

● Kompleksowej obrony w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym;

● Przygotowania pism procesowych (w tym apelacji i kasacji) oraz opinii prawnych;

● Reprezentowania podejrzanego i oskarżonego podczas wszystkich stadiów postępowania karnego – od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania, poprzez postępowanie jurysdykcyjne (główne i odwoławcze); aż do postępowania wykonawczego;

● Obrony w związku z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA), pomoc w ustaleniu sytuacji prawnej w Polsce osób przebywających poza granicami kraju;

● Pomocy prawnej skazanym osadzonym w Zakładach Karnych: o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zgodę na wykonywanie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego, o wydanie kary łącznej.

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

W ramach praktyki prawa cywilnego zapewniamy Państwu obsługę prawną w następujących obszarach:

● Prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa własności intelektualnej, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego oraz prawa przewozowego;

● Prowadzenia wszelkich spraw związanych z prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności, podział majątku, itp.);

● Negocjowania umów, przygotowania dokumentów dotyczących zobowiązań (przejęcie długu, przystąpienie do zobowiązania, uznanie długu, sprzedaż wierzytelności, cesja wierzytelności, odstąpienie od umowy i inne);

● Umów budowlanych (umowy o roboty budowlane, gwarancje bankowe, rękojmia w procesie budowlanym, wady budynku i inne);

● Dochodzenia roszczeń z umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, o dzieło, darowizny, cesji wierzytelności, o roboty budowlane, przewozu, outsourcingowe, franchising, umowy z branży IT;

● Dochodzenia roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia;

● Dochodzenia zapłaty, dochodzenia kar umownych, wykonania umowy, odszkodowań z tytułu np. wypadków, eksmisji, niesłusznego aresztowania/zatrzymania i wielu innych;

● Prowadzenia postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych;

● Reprezentowania Klientów w sporach sądowych (zarówno ze strony Powoda jak i Pozwanego), postępowaniu przedsądowym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego.

PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

W ramach praktyki prawa rodzinnego zapewniamy Państwu obsługę prawną w następujących obszarach:

● Wstępnych konsultacji i doradztwa z zakresu prawa rodzinnego;

● Reprezentowania Klientów w zakresie mediacji i negocjacji;

● Reprezentowania Klientów w sporach sądowych (zarówno ze strony Powoda jak i Pozwanego), postępowaniu przedsądowym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego w zakresie spraw dot. rozwodu, separacji, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, alimentów, podziału majątku, spraw związanych z pochodzeniem dziecka, eksmisji byłego małżonka, małżeńskich ustrojów majątkowych i innych;

Prawo spółek – fuzje i przejęcia (M&A)

Prawo spółek – fuzje i przejęcia (M&A)

W ramach praktyki prawa spółek oraz transakcji M&A zapewniamy Państwu obsługę prawną w następujących obszarach:

Prawo Spółek

● Doradztwo w zakresie optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności;

● Zakładanie spółek, fundacji prywatnych, fundacji rodzinnych oraz obsługa prawna tych podmiotów w zakresie bieżącej działalności korporacyjnej (przygotowywanie uchwał wspólników, akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej);

● Przygotowywanie dokumentacji w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitałów zakładowych w tym podwyższania kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym (aport);

● Połączenia (w tym połączenia transgraniczne), przekształcenia, podziały, likwidacje spółek

● Zabezpieczenie sukcesji przedsiębiorstw;

● Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych; 

Fuzje i przejęcia  (M&A)

● Przeprowadzanie badań due diligence przedsiębiorstw;

● Przygotowywanie i negocjowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej zarówno w ramach transakcji share deal jak i asset deal;

● Przeprowadzanie reorganizacji przedsiębiorstw w tym grup kapitałowych;

● Przygotowania umów akcjonariuszy (wspólników) oraz umów joint-venture;

● Doradztwo prawne w zakresie strukturyzacji transakcji;

● Doradztwo prawne przy czynnościach posttransakcyjnych.

Prawo autorskie, IP, IT/e-commerce

Prawo autorskie, IP, IT/e-commerce

● Przygotowanie oraz negocjacja umów w ramach korzystania z praw autorskich;

● Reprezentacja w postępowaniach z zakresu praw autorskich;

● Przygotowywanie regulaminów oraz polityk prywatności;

● Reprezentacja postępowań związanych z rejestracją i ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce, Unii Europejskiej i innych państwach świata;

● Doradztwo w zakresie zdolności rejestrowej znaków towarowych;

● Przygotowywanie wezwań do zaprzestania naruszeń znaków towarowych;

● Przygotowywanie i negocjacja umów w zakresie nabycia/zbycia znaków towarowych.

Spory korporacyjne

Spory korporacyjne

● Reprezentacja wspólników (akcjonariuszy) na zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) spółek;

● Doradztwo oraz analiza w zakresie zasadności oraz sposobu zaskarżania uchwał organów spółek oraz wniesienia powództwa o stwierdzenie ich nieważności;

● Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych w przypadku konfliktu pomiędzy wspólnikami spółki;

● Doradztwo w zakresie reprezentacji członków zarządu w zakresie ich odpowiedzialności na podstawie art. 299 KSH;

● Prowadzenie sporów w zakresie wrogich przejęć spółki,

● Doradztwo w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporu;

Nieruchomości

Nieruchomości

● Doradztwo prawne przy obrocie nieruchomościami, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej;

● Badanie prawne nieruchomości due diligence;

● Obsługa prawna w zakresie najmu oraz dzierżawy nieruchomości;

● Doradztwo oraz sporządzanie dokumentacji z zakresu prawa budowlanego;

● Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych z zakresu nieruchomości;

● Reprezentacja w postępowaniach sądowych w zakresie nieruchomości.

Prawo Pracy

Prawo Pracy

● Sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy dla pracodawców i pracowników;

● Przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów B2B;

● Przygotowywanie umów z członkami organów spółek oraz kontraktów menadżerskich;

● Prowadzenie negocjacji i mediacji z pracownikami i związkami zawodowymi oraz tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

● Sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania, programów motywacyjnych;

● Reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych;

● Doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia za granicą oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce;

● Badania prawne due diligence z zakresu prawa pracy.

adw. Michał Bańkowski
Kancelaria Adwokacka
Michał Bańkowski
ul. Górnośląska 6 lokal 1
00-444 Warszawa
NIP 9522189248
REGON 381769001